POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Titular: FUMIGACIONES RAYMA, S.L.
 • CIF: B60670288
 • Domicili social: Plaça de Tetuan, 40-41, 1º, Desp. 13, (08010) Barcelona.
 • Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Foli: 93, data 13/12/2002, volum 27632, foli 93, fulla B, inscripció5.
 • Correu electrònic: info@fumigacionesrayma.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què FUMIGACIONES RAYMA, S.L. recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc webwww.fumigacionesrayma.com(en endavant, el “lloc web”), així com els propis de la seva connexió i navegació (en endavant, la “navegació”) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a FUMIGACIONES RAYMA, S.L..

L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers a FUMIGACIONES RAYMA, S.L.

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les tats sol·licitades a els formularis accessibles des del lloc web d ‘(CIF Primer SOCIAL ____) són, amb caràcter general, obligatòria (TRET que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb els finalitats establertes. Per Tant, si no és facilitin ELS MATEIXOS o no és facilitin correctament no podran NOTAS: QUEJA els mateixes.

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ FUMIGACIONES RAYMA, S.L. LES DADES PERSONALS DEL’ USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recollides seran tractades per

FUMIGACIONES RAYMA, S.L. d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb FUMIGACIONES RAYMA, S.L. a través dels canals disposats per a això.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de FUMIGACIONES RAYMA, S.L., per mitjans electrònics i / o convencionals, en els casos en què l’Usuari així ho consenti expressament.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de FUMIGACIONES RAYMA, S.L., per mitjans electrònics i / o convencionals, llevat que l’Usuari indiqui el contrari.
 • Gestionar la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per FUMIGACIONES RAYMA, S.L. a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l’Usuari seran conservades durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a FUMIGACIONES RAYMA, S.L., s’oposi o revoqui el seu consentiment.

¿QUINES DADES DEL’ USUARI TRACTARÀFUMIGACIONES RAYMA, S.L.?

FUMIGACIONES RAYMA, S.L.podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms
 • Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
 • Codis o claus d’identificació de l’Usuari.

En cas de registre i / o accés mitjançant un compte de tercers, FUMIGACIONES RAYMA, S.L. podrà recopilar i accedir a certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats indicades anteriorment.En caso de que l’ Usuari faciliti dades de tercers, manifesta contar amb el consentiment dels mateixos ies compromet a traslladar al interessat, titular de aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privadesa, eximint a FUMIGACIONES RAYMA, S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, FUMIGACIONES RAYMA, S.L. podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment de l’Usuari per la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb FUMIGACIONES RAYMA, S.L. a través dels canals següents: info@fumigacionesrayma.com.

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre FUMIGACIONES RAYMA, S.L. i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per a el compliment d’aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per FUMIGACIONES RAYMA, S.L. i / o la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a:

 • Empreses participades o del grup empresarial de FUMIGACIONES RAYMA, S.L., únicament per a fins administratius interns i / o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Proveïdors de FUMIGACIONES RAYMA, S.L. necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i / o de les finalitats anteriorment indicades.
 • Partners i empreses col·laboradores de FUMIGACIONES RAYMA, S.L. per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i / o, en el cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar ubicats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que és major d’edat o emancipat legalment si és el cas, plenament capaç, i que les dades que facilita FUMIGACIONES RAYMA, S.L. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FUMIGACIONES RAYMA, S.L. per als fins assenyalats.
 • És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a FUMIGACIONES RAYMA, S.L. o a tercers.

 

COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals FUMIGACIONES RAYMA, S.L. tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i / o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i / o que no hagin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció de les mateixes.

Per dur a terme la tasca anterior, FUMIGACIONES RAYMA, S.L. podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de

FUMIGACIONES RAYMA, S.L. pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic:info@fumigacionesrayma.comaixí com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a FUMIGACIONES RAYMA, S.L., domicili social: Plaça de te , o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça info@fumigacionesrayme.com, en ambdós casos, amb l’àncora “Protecció de Dades”, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en FUMIGACIONES RAYMA, S.L. s’estan tractant dades personals que concerneixen a l’Usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de FUMIGACIONES RAYMA, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de FUMIGACIONES RAYMA, S.L.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’informa a l’usuari que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

 

MESURES DE SEGURETAT

FUMIGACIONES RAYMA, S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Data última actualització: 25 de maig de 2018

Inici
Serveis
PLagues
Empresa
Premsa
Contacte

Español
Català

Fumigaciones Rayma, S.L. Pza. Tetuán, 40-41, 1o Desp. 13 08010 Barcelona
Tel. 93 246 17 56 – Fax 93 265 05 28 info@fumigacionesrayma.com

Política de privacitat

Diseño: The Webmaster Co. de Barcelona

Empresa inscrita con el n. B-0088S-SA
en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas